پایان مسابقه این هفته


جوک فان

شبا فک کنم تو خواب راه میفتم   میرم میدون بار خالی میکنم.این   حجم از خستگی دم صبح دلیل   دیگه نداره.

Yjafarii دوستانه ۱۳۹۷-۴-۲۳

جوک فان

Younes:  با این توصیفاتی که من از بهشت   شنیدم      شراب - باغ - حوری - دور همی..  من خودمم بخوام بیام خونوادم   نمیذارن😐😐  شما برید خوش باشید🙌

Yjafarii پسرا ۱۳۹۷-۴-۲۳

جوک فان

فکر کنم خدا نیمه گمشدمو رنده   کرده پاشیده همه جا    هر کیو میبینم دلم براش میتپه!!

Yjafarii پسرا ۱۳۹۷-۴-۲۳