پایان مسابقه این هفته


جوک آبریزش ببنی

ﺁﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﻰ دارم،  رﻓﺘﻢ داروﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮص ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ   ﺑﮕﯿﺮم،  ﺗﻮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :    ﺳﺮ درد، ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع،   اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب، ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﮐﺒﺪ،   ﺳﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ، ﺳﮑﺘﻪ ی ﻣﻐﺰی، ﻣﺮگ   ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻰ ! 😳😳    هیچی دﯾﮕﻪ … ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﺪم، با   آستینم پاکش میکنم   امنیتش ﺑﯿﺸﺘﺮه !! 😁😁
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!