پایان مسابقه این هفته


جوک خواستگاری

یه سری رفتیم خواستگاری خانواده   طرف موافقت کردند ولی بابام   گفت نه! دلیلش هم این بود که   میگفت آدم سالم زن تو نمیشه   ۱۰۰% دخترشون یه ایرادی داره 😐    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!