پایان مسابقه این هفته


جوک دلیوری

بابام میگه ما اس‌ام‌اس نداشتیم   اون موقعها، رو کاغذ بنویس‌ مچاله‌   کن، بنداز خونه‌ همسایه' داشتیم!     فقط دلیوریش تضمینی نبود!   ممکن بود باباهه بخوندش 😑😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!