پایان مسابقه این هفته


جوک وقت زن گرفتنته

بابام اومد خونه دید تموم چراغا و   کولر خاموشن  گفت آفرین دیگه مَردی شده   واسه خودت، وقتِ زن گرفتنته  خلاصه داشت تعریف میکرد که   یهو برقا اومدن خونه نورانی شد   کولر روشن شد، یه نگاه غصب آلود   کرد و گفت پاشو گمشو بیرون   بیشور😏😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!