پایان مسابقه این هفته


جوک صرافی

‏رفتم تو صرافی گفتم ببخشيد سَوا   كنم چنده ؟ گفت چی ميگی ؟      گفتم خودتون رو تابلو زديد درهم   ٤٣٥٠ ، خواستم ببينم جدا كنم   چند درمياد؟😌      بیشعور با كش پول دنبالم كرد   ميخواست بزنه تو چشمم😏  😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!