پایان مسابقه این هفته


جوک زن دوم

ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﮔﻪ ﻣﻦ   ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺯﻭﺩﯼ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟  ﻣﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ.  ﺧﺎﻧﻢ : ﻣﯿﺎرﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﻧﻪ؟  ﻣﺮد: آره ﺧﻮﻧﻤﻪ دﯾﮕﻪ.      ﺧﺎﻧﻢ : ﻟﺒﺎﺳﺎم رو ﻣﯿﺬاری ﺑﭙﻮﺷﻪ   ؟؟؟؟  ﻣﺮﺩ: اﮔﻪ ﺑﭙﻮﺷﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم آﺧﻪ   ﮔﺮوﻧﯿﻪ  ﺧﺎﻧﻢ : ﮐﻔﺸﺎﻣﻮﭼﯽ؟  ﻣﺮد: ﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻢ : ﭼﺮا؟؟؟؟  ﻣﺮد: ﭼﻮن ﺷﻤﺎره ﭘﺎهاش ﺳﯽ و   ﻫﺸﺘﻪ!😂  جمعا فاتحه‌ای نثار بفرمایید برای   روح اون مرحوم😅😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!