پایان مسابقه این هفته


جوک دوست داماد

‏از جلو تالار رد شدم،  گشنم بود رفتم تو...    دم در به یارو گفتم مبارکه،من و   داماد از دبستان با همیم...🤓😎    دو پرس جوجه بهم داد گفت بابام   از مکه اومده....گمشو😏😕😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!